Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА

Председник Удружења правника у привреди Србије:

 • бира се и разрешава дужности одлуком Скупштине Удружења;

 • по свом положају је уједно и председник Управног и Извршног одбора;

 • заступа и представља Удружење и одговоран је за законитост рада Удружења;

 • стара се о извршавању одлука Управног и Извршног одбора и организује рад и активности Удружења.

Функцију председника Удружења обавља проф. др Наташа Петровић Томић, редовна професорка Правног факултета у Београду.

Биографија:

Др Наташа Петровић Томић је редовна професорка Правног факултета Универзитета у Београду, на коме је започела наставничку каријеру 2005. године. За председницу Удружења правника у привреди изабрана је на годишној седници Скупштине Удружења правника у привреди 21. децембра 2023., на предлог професора емеритуса Мирка Васиљевића, почасног председника Удружења. Покренула је студије за иновацију знања из области осигурања под називом „Нови производи осигурања, технолошке иновације и заштита корисника осигурања“, које организују Правни факултет и Удружење осигуравача Србије. Од 2023. је председник Комисије Народне банке Србије за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника, односно овлашћеног заступника у осигурању. Од 2015. године члан је тима Привредне коморе Србије, који под окриљем Народне банке Србије, спроводи едукацију посредника и заступника у осигурању. Од 2015. године предаје Право осигурања на припремном курсу за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању и овлашћеног посредника у осигурању у Привредној комори Србије. Такође, учествује у извођењу континуираних обука овлашћених посредника у осигурању и овлашћених заступника у осигурању и предаје теме које је одобрила Народна банка Србије. Била је уредник Приручника за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању и овлашћеног заступника у осигурању, који је одобрен од стране Народне банке Србије. Од школске 2023. године гостујући је предавач на Природно-математичком факултету Универзитета у  Београду, на смеру за актуарство.

Председник је Управног одбора Удружења правника у привреди Србије, члан редакције часописа „Право и привреда“, током година уређивала је рубрику Новости из света осигурања у часопису „Право и привреда“ и била редовни учесник мајских сусрета у организацији Удружења правника у привреди, члан је редакције часописа „Хармониус“, члан је редакције часописа „Токови осигурања“. Била је рецензент већег броја научних радова, између осталих и за часописе: Анали Правног факултета у Београду, Право и привреда, Правни живот, Токови осигурања, Европска ревоја за право осигурања, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Осијеку, Анали Правног факултета Универзитета у Зеници.

Наташа Петровић Томић уписала је Правни факултет Универзитета у Београду 1999, а дипломирала је 2003, са просечном оценом 9,87 и проглашена за студента генерације. У току основних студија више пута је похваљивана и награђивана, и то: дипломом Амбасаде Краљевине Норвешке, похвалом Министарства правде Републике Србије за најбоље резултате показане током редовних студија; наградом фонда “Ненад Ефтимовски” за одличан успех из предмета катедре за правно-економске науке; наградом фонда “Др Драгољуб Атанацковић” за одличан успех из предмета катедре за кривично право; дипломом Универзитета у Београду за изузетан успех током студирања.

Последипломске студије уписала је 2003/04. на Правном факултету Универзитета у Београду (Смер за привредно право). У периоду од 2003. до 2005. сарађивала је као истраживач приправник са Институтом за упоредно право на основу стипендије Министарства науке и заштите животне средине за 200 младих талената за магистарске студије и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте. Распоређена је на научно-истраживачки пројекат “Хармонизација југословенског права са привредним правом Европске уније и стандардима Савета Европе”, под вођством еминентне професорке Весне Ракић Водинелић. Од 2004. до 2005. године била је асистент приправник на Правном факултету Универзитета Унион на предметима Катедре за грађанско право.

На место асистента-приправника за ужу научну област Пословно право изабрана је 2005. године. Током асистентског стажа, држала је вежбе из Трговинског права, Компанијског права, Права осигурања и Међународног Трговинског права. Обављала је функцију секретара Катедре за Грађанско право у периоду од 2005. до 2007. године; била је секретар специјалистичких студија за Нотарско право, као и члан више стручних комисија на Факултету. Један је од оснивача Удружења научника и истраживача у области правних студија, чији је основни циљ хармонизација права у региону југоисточне Европе са правом ЕУ и општим принципима међународног права – ХАРМОНИУС и директор Студија за Потрошачко и Право осигурања при Удружењу. Учествовала је у радном тиму Привредне коморе Србије за израду Кодекса пословне етике. Предавала је на специјалистичким курсевима из области Пословног права у Комисији за хартије од вредности. Бави се консултантским пословима. Аутор је бројних чланака из области трговинског права, права осигурања, пословне етике, као и корпоративног управљања. Учествовала је на многим међународним и домаћим конференцијама. 20. децембра 2006. године одбранила је са одликом магистарски рад под називом „Осигурање робе у међународном поморском превозу“, који је објављен 2009. године. 7. фебруара 2011. године са одликом је одбранила докторску дисертацију под називом „Осигурање од одговорности директора и чланова управног одбора акционарског друштва“. Исте године изабрана је за доценткињу за Пословноправну научну област.

Добитник је стипендије за докторске студије на Маx Планцк Институт фüр ауслäндисхес унд интернатионалес Приватрецхт у Хамбургу за период јул-август 2008. године. Поново добија стипендију за истраживачки боравак на Маx Планцк Институту у јулу 2015. године, као и у јулу 2018. године. Од школске 2017. године именована је за члана комисије за полагање испита из страних језика ради уписа на докторске студије (комисија за проверу знања шпанског и италијанског језика са проф. др Бојаном Спаићем). Била је гостујући предавач на Правном факултету Универзитета у Зеници, од 2016. до 2018. године.

Проф. др Наташа Петровић Томић тренутно је укључена у научно-истраживачке пројекте Минисарства просвете, науке и технолошког развоја, као и стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду. Била је (2019-2020) консултант на пројекту Правног факулета Универзитета у Љубљани „Модернизација законске уредитве заваровалне погодбе“, под вођством професора Михе Јухарта, који је резултирао усвајањем Нацрта закона о уговору у осигурању, којим ће се Република Словенија сврстати у ред европских држава које уговору о осигурању придају заслужени значај у законодавном смислу. Говори енглески, шпански, немачки и француски језик, а служи се и стручном литературом на словенском језику. Има две ћерке: Анђелину и Ђурђа Катја

На генералног секретара Удружења правника у привреди Србије се примењују следећа основна правила:

 • бира га Скупштина на 4 године;

 • по свом положају је члан Управног и Извршног одбора;

 • непосредно организује рад на припремању седница свих органа Удружења, и организује спровођење њихових закључака и одлука, као и других скупова правника у привреди;

 • сачињава записнике са седница Скупштине и Управног одбора;

 • заступа Удружење у имовинским и другим правним односима;

 • поред Председника Удружења је наредбодавац за извршење финансијског плана Удружења и за коришћење других средстава Удружења;

 • стара се о спровођењу одлука свих органа Удружења.

Функцију Генералног секретара Удружења обавља др Ненад Грујић.
Др Ненад Грујић директор је Дирекције за правне послове у Генерали Осигурање Србија и председник Надзорног одбора Генерали Реосигурање Србија од јуна 2021. За генералног секретара Удружења правника у привреди изабран је на годишњој седници Скупштине Удружења правника у привреди дана 21. 12. 2023., на предлог председнице, проф. др Наташе Томић Петровић. Гостујући је предавач на специјалистичким студијама из осигурања „Нови производи осигурања, дигиталне иновације и заштита корисника у осигурању“, које организују Правни факултет и Удружење осигуравача Србије од 2023. године. Априла 2023. изабран је за председника Комисије за правна питања Удружења осигуравача Србије, а од 2018. ангажован је као предавач при центру за едукацију Привредне коморе Србије на спровођењу континуиране едукације овлашћених посредника и заступника у осигурању, као и на припремном курсу за полагање стручног испита за стицање овлашћења за обављање послова заступања и посредовања у осигурању. Аутор је двадесетак научних радова у области грађанско-правне науке и једне монографије. Ненад Грујић је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2006, звање Мастер правник стекао је 2008. Докторску дисертацију под називом Право на раскид уговора због неиспуњења и правна дејства раскида одбранио је 2014. на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. У међувремену је положио правосудни испит 2009., и радио у адвокатској канцеларији Стојић у Београду у периоду од 2007-2010, прво као приправник, а потом као адвокат. 2010. придружио се правном тиму Генерали Осигурања Србија, где је већ 2013. изабран на функцију директора Сектора правне подршке, да би 2021. преузео функцију директора Дирекције за правне послове. Јуна 2017. постао је члан, а јуна 2021. изабран је за председника Надзорног одбора Генерали Реосигурање Србија. У периоду од 2012-2016, радио је као асистент на Правном факултету Универзитета Унион у Београду на предметима Облигационо право и Својинско право. Говори енгелски језик.

проф. емеритус др Мирко Васиљевић

Мирко Васиљевић (Правошево, 11. октобар 1949) је почасни председник Удружења правника у привреди, почасни главни и одговорни уредник часописа „Токови осигурања“, председник Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, професор емеритус Правног факултета у Београду и члан Академије наука и умјетности Републике Српске. У три мандатна периода (2004-2012) био је декан Правног факултета Универзитета у Београду.

Школовање

Мирко Васиљевић је рођен 11. октобра 1949. године, у селу Правошево, општина Пријепоље. Основну школу завршио је у родном селу, Милешеви и Пријепољу. Гимназију је завршио у Новој Вароши, као најбољи ученик генерације. Правни факултет у Београду уписао је 1969. године, где је дипломирао јуна 1973. године као одличан студент. На истом факултету је и магистрирао 1976. године (тема: Промењене околности и уговор о грађењу) и докторирао 1980. године (тема: Пословодни орган).

Професионална каријера

По дипломирању радио је две године у Фабрици аутомобила у Прибоју, у правној служби, а за асистента за Привредно право на Правном факултету у Београду биран је 1975. године. За доцента је биран 1980. године, за ванредног професора 1985. године а за редовног професора 1990. године. Изабран је за декана Правног факултета у Београду за школске 2004/2005. и 2005/2006. годину, реизабран за други мандатни период 2006/2009. и други пут реизабран за трећи мандатни период 2009/2012. године. Оснивач је предмета Компанијско право на овом факултету. Говори француски и енглески језик, а служи се руским.

Усавршавања и предавања

Као стипендиста француске Владе провео је школску 1983/84. годину на Правном факултету Париз И – Сорбона (Пантхéон-Сорбонне), специјализирајући област привредних (трговачких) друштава, као дела Трговачког (Пословног) права. У више наврата био је на једномесечним или двомесечним студијским боравцима у Паризу, Берну, Познању, Хамбургу (Маx-Планцк Институте) и Лондону. Држао је предавања на последипломским студијама у Београду, Новом Саду, Подгорици, Марибору, Скопљу, Бања Луци и Ханг Џоу у Кини.

Каријера у арбитражном решавању спорова

Председник Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије у два мандата (1995-2001), а сада је председник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије и арбитар у више других институционалних арбитража при привредним коморама: Украјина, Румунија, Бугарска, Македонија, Словенија, Република Српска, Русија. Члан је Комисије за арбитражу Међународне трговинске коморе у Паризу. Био је потпредседник Избраног суда Привредне коморе Србије.

Професионалне дужности

Оснивач је и председник Удружења правника у привреди Југославије (сада Србије). Био је главни је и одговорни уредник часописа Право и привреда (са традицијом од четрдесет девет година), чији је издавач горње удружење. Био је главни и одговорни уредник часописа Арбитража. Био је члан Савезног правног савета Југославије и члан Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште (1992-2001). Оснивач је годишњих Сусрета-Конгреса правника у привреди Југославије (сада Србије), који се традиционално одржавају годишње у Врњачкој Бањи у последњој декади маја (1991-2012 – двадесет један Сусрет-Конгрес) и окупљају редовно сваке године око хиљаду правника из привреде, као и афирмисане професоре из иностранства. Члан је Међународне академије за упоредно право (Интернатионал Ацадемy оф Цомпаративе Лаw), са седиштем у Паризу (изабран јуна 2007). Члан је Председништва Удружења правника Србије и Председништва Савеза Удружења правника Србије и Републике Српске. Изабран за члана Академије наука и умјетности Републике Српске (2008). Члан Пословног савета Привредне коморе Београда (2008). Члан је Економског савета Патријаршијског управног одбора Српске православне цркве. Члан је Управног одбора Задужбине „Доситеј Обрадовић“ (2012). У водећим акционарским друштвима радио је као члан експертских тимова за приватизацију, преузимање или докапитализацију.

Одликовања

Добитник је Ордена Светог Саве, Други ред, (2007). Почасни је грађанин Врњачке Бање (2010) – Плакета са златним амблемом за изузетан допринос на промоцији и афирмацији Врњачке Бање у сегменту конгресног туризма. Добитник је, заједно са породицом, Архијерејске грамате признања Епископа милешевског Филарета за ктиторство у изградњи Конака манастира Светих мученика и бесребреника Козме и Дамјана на Воденој Пољани на Златару.

Хуманитарни рад

Оснивач је Фондације „Професор др Мирко Васиљевић“, чији је циљ помоћ најбољим и социјално најугроженијим студентима Правног факултета Универзитета у Београду на основним академским студијама, као подстицај за даљи наставак академског образовања, пре свега у области трговинског, компанијског, стечајног, берзанског и саобраћајног права. Ктитор је конака манастира Светих мученика и бесребреника Козме и Дамјана на Воденој Пољани на Златару. Дародавац је звона за цркву брвнару на Воденој Пољани. Значајно подржава и лично доприноси активностима прве студентске хуманитарне фондације „Осмех на дар“. Значајно подржава и лично доприноси активностима Фондације „Стара Рашка“.


За Скупштину Удружења правника у привреди Србије важе следећа основна правила:
 • представља највиши орган Удружења;
 • одржава се најмање једном годишње;
 • сазива је Управни одбор по својој иницијативи или на захтев најмање 30 чланова;
 • Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна једна половина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова.
Надлежности Скупштине:
 • доноси Статут Удружења и одлучује о његовим изменама и допунама;
 • бира и разрешава: Управни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор, Председника Удружења и генералног секретара;
 • доноси програм и план рада Удружења и усваја годишњи извештај;
 • одлучује и расправља о извештајима Управног и Надзорног одбора;
 • одлучује о учлањивању у међународне организације; и
 • одлучује о престанку Удружења.

Управни одбор Удружења правника у привреди Србије састоји се од:

 • председника и 40 чланова. Генерални секретар је по функцији члан Управног одбора. Председник Удружења је истовремено и председник Управног одбора;
 • састаје се по потреби,између две седнице Скупштине;

 • седнице Управног одбора сазива председник.

Надлежности Управног одбора:

 • управља радом Удружења између две Скупштине;

 • припрема и сазива Скупштину;

 • извршава одлуке Скупштине и подноси Извештај о раду Скупштини;

 • доноси одлуке о издавању гласила, стручних часописа и публикација и именује Издавачки савет и редакцијски одбор;

 • организује активности Удружења у циљу реализације утврђених задатака Удружења;

 • доноси годишњи план рада и предрачун прихода и расхода.

За Извршни одбор Удружења правника у привреди Србије важе следећа основна правила:

 • Извршни одбор састоји се од 11 чланова;

 • Председник Удружења и Генерални секретар су по функцији чланови Извршног одбора;

 • председник Извршног одбора је председник Удружења;

 • Извршни одбор састаје се по потреби, између седница Управног одбора, када неко питање захтева хитну реализацију;

 • Извршни одбор се стара о извршавању одлука Скупштине и Управног одбора и у том циљу може да доноси потребне одлуке и организује потребне активности;

 • о донетим одлукама Извршни одбор обавештава Управни одбор;

 • Извршни одбор сазива председник Удружења.

Надзорни одбор Удружења:

 • састоји се од председника и 4 члана;

 • бира га Скупштина;

 • врши надзор над финансијским пословањем Удружења и о свом раду подноси извештај Скупштини Удружења.