Чланство

Чланство

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА

  • Чланови Удружења могу да буду: правници, дипломирани правници, магистри, мастери и доктори правних наука који раде у привредним субјектима, банкама, привредним коморама, привредним судовима, јавним предузећима, као и правници који раде на пословима привредно-правног карактера изван наведених организација и институција, под условом да прихватају циљеве Удружења и Статут Удружења.

  • Чланови Удружења могу да буду и удружења, друштва и сличне организације правника основане за територију Републике Србије, као колективни чланови.

  • Свако ко жели да буде члан Удружења писмено се изјашњава, што се евидентира у Удружењу.

  • Без писменог изјашњавања лице правне струке постаје члан Удружења ако присуствује и учествује у раду и на скуповима које организује Удружење најмање три пута или ако на било који начин лично или путем своје организације помаже Удружење у извршавању његових циљева.

  • Лица која се нарочито истичу у извршавању задатака Удружења и остваривању његових циљева могу бити почасни чланови Удружења о чему одлуку доноси Извршни одбор, на предлог Председника Удружења.

  • Удружење води евиденцију о својим члановима.

ПРЕДНОСТИ ЧЛАНСТВА

Учлањењем у Удружење правника у привреди постајете део највеће мреже експерата из области привредног права у Републици Србији, добијате прилику да активно учествујете у раду органа Удружења и реализацији његових циљева кроз организацију стручних саветовања, семинара, израду предлога закона, коментара закона и др., као и да кроз нова познанства и пријатељства размењујете идеје и стручна искуства и на тај начин продубите сопствено познавање привредно-правне материје, односно започнете нове пословне пројекте кроз сарадњу са другим члановима Удружења.

Чланство

Постани Члан

Обавештење о обради података о личности
Удружење правника у привреди Републике Србије, Булевар краља Александра 67, Београд, матични број 06435416 (у даљем тексту: Удружење) обрађује податке о личности чланова Удружења у сврху учлањивања у Удружење и остваривања права из чланства у Удружењу.
Без прикупљања и обраде података о личности члан неће моћи да оствари сва права из чланства у Удружењу.
Обрада података се врши искључиво на основу пристанка члана. Пристанак се може опозвати у сваком моменту, без последица на својство члана Удружења. Опозив пристанка неће утицати на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива.
Податке о личности члана обрађују искључиво запослени Удружења који по природи посла морају имати приступ тим подацима и Удружење их чува у електронском облику 5 година од дана пријављивања чланства, односно до опозива пристанка.
Члан има сва законска права у погледу опозива пристанка за обраду података, права на приступ, исправку и допуну, брисање, као и права на ограничење обраде и права на преносивост.
Члан има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона.
За питања које се тичу приватности и безбедности личних података или ако постоје сазнања или сумња о њиховом нарушавању, можете нас контактирати путем е-маил.

НАША ВИЗИЈА ЈЕ САВРЕМЕНО И ПРОАКТИВНО УДРУЖЕЊЕ КОЈЕ ЕФИКАСНО И АДЕКВАТНО ОДГОВАРА НА АКТУЕЛБЕ ЗАХТЕВЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СА АКЦЕНТОМ НА NETWORKING НАШИХ ЧЛАНОВА