Позив: XXXI сусрет правника у привреди Србије

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ЊЕГОВ ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА“

о р г а н и з у ј у
XXXI СУСРЕТ
ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

Т Е М А:
Пословно право – између регулативе и праксе

Врњачка Бања, 28–31. мај 2023, Конгресни центар хотела “Фонтана”